,,Vo firme boli 3 zamestnanci. Každý, hocikto a nikto. Bolo treba urobiť ľahkú prácu a každý si myslel, že hocikto to spraví . Nakoniec to nikto nespravil, lebo hocikto mu o tom nič nepovedal a veď to mohol spraviť každý. Hocikto sa vyhovoril na každého, nikto nič nevedel a práca zostala ležať bokom.''

Personálny audit

Cieľom personálneho a organizačného auditu je vypracovať personálnu a organizačnú analýzu, /analýzu pracovných miest profesií a funkcií/, posúdenie zamestnancov podľa ich schopností na zastávanie súčasných, ale najmä budúcich plánovaných pracovných miest, stanovenie optimálnej štruktúry a optimálneho počtu zamestnancov na danom úseku. Naša práca bude zahŕňať:
 1. Vypracovanie analýzy riadiacich pozícií vo vašej organizácii a organizačnej štruktúry:
  • zistenie všetkých činností, ktoré zabezpečujú jednotlivé organizačné útvary preverovanej organizácie
  • posúdenie náplne činnosti jednotlivých organizačných útvarov
  • návrh modelu efektívneho riadenia na všetkých organizačných stupňoch
  • vyhodnotenie silných a slabých stránok v organizačnej štruktúre preverovanej organizácie
  • vylúčenie duplicitných činností v preverovanej organizácii, ktoré by sa mohli zlúčiť, prípadne sú zbytočné a navrhnúť racionalizačné opatrenia
  • posúdenie prehľadnosti informačných tokov z jednotlivých organizačných útvarov
  • analýza tokov dokumentov v rámci preverovanej organizácie
  • určenie nepokrytých miest v činnosti preverovanej organizácie
 2. Posúdenie osobnostných a v nadväznosti na ne riadiace predpoklady a danosti vybraných pracovníkov
 3. Spracovanie výsledkov, urobenie syntézy zo získaných poznatkov a prezentovanie odporúčaní. Výsledky sa odovzdajú formou záverečnej správy.


Personálny a organizačný audit je vhodný spôsob ako si dať posúdiť organizačnú štruktúru organizácie, efektívnosť informačných tokov, činnosti vykonávané neefektívne alebo duplicitne, vyťaženosť jednotlivých pracovníkov, vhodnosť a plnenie kvalifikačných požiadaviek na jednotlivé funkcie, osobnostný profil pracovníkov s pomenovaním silných a slabých stránok pracovníkovej osobnosti.

Prínosom HR Auditu je identifikácia silných a slabých stránok systému riadenia ľudských zdrojov a návrh opatrení pre jeho zlepšenie s cieľom:
 • návrh modelu efektívneho riadenia na všetkých organizačných stupňoch
 • získať spätnú väzbu o úrovni zavedených HR procesov na základe ich porovnania s „Industry Best Practice“;
 • overiť, či sú dodržované/ realizované postupy systému riadenia ľudských zdrojov;
 • overiť súlad medzi právnou úpravou vzťahov medzi zamestnávateľom a pracovníkmi a platnou legislatívou, na základe požiadaviek klienta;
 • overiť nástroje na podporu realizácie zmien v spoločnosti, a tiež podporu inovácie a tvorivosti jej zamestnancov;
 • overiť daňovú optimalizáciu plnení poskytovaných zamestnancom z hľadiska dane z príjmu a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie;