,,Vo firme boli 3 zamestnanci. Každý, hocikto a nikto. Bolo treba urobiť ľahkú prácu a každý si myslel, že hocikto to spraví . Nakoniec to nikto nespravil, lebo hocikto mu o tom nič nepovedal a veď to mohol spraviť každý. Hocikto sa vyhovoril na každého, nikto nič nevedel a práca zostala ležať bokom.''

Základné pojmy

 • Poradenstvo je profesionálna odborná činnosť, vykonávaná odborníkom v predmetnej oblasti s cieľom naplniť očakávania zákazníka. Základné poradenstvo našej spoločnosti vychádza z procesnej orientácie.
 • Audit - Systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov z auditu a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritériá auditu.
 • Audítor - Osoba oprávnená vykonávať audity.
 • Systém - Súbor vzájomne previazaných alebo vzájomne pôsobiacich prvkov.
 • Systém manažérstva - Je sústava procesov a postupov používaných s cieľom zaistiť, aby organizácia plnila požiadavky a dosahovala svoje ciele.
 • Systém manažérstva kvality – SMK - Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO rádu 9000 je systematické riadenie organizácie za účelom trvalého zlepšovania činností organizácie, zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán, pri splnení požiadaviek kladenými touto medzinárodnou normou. Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO rádu 9000 je založený na tzv. procesnom prístupe.
 • The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") je neziskovou organizáciou založenou v roku 1998 v Kalifornii ako technické koordinačné centrum pre Internet, ktorej jednou z funkcií je podpora a zabezpečenie Internet Domain Name System (IDNS). Tento systém umožňuje budovanie hierarchie doménových mien odvodzovanej od najvyššej úrovne doménových mien (top level domain names - TLD).
 • TLD (top level domain names) sú doménové mená hierarchicky najvyššej úrovne, definované v dokumentoch RFC 1035 a ďalších, ktorými sú buď generické "gTLD" alebo dvojmiestne kódy krajín "ccTLD" priradené prevažne na základe normy ISO 3166.
 • Internetová doména SK je TLD definovaná podľa kódu Slovenskej republiky v norme ISO 3166.
 • Doména druhej úrovne je reťazec definovaných znakov, priradených pred TLD (a za prípadné domény tretej a vyššej úrovne) a oddelených od TLD, prípadne aj od domén tretej a ďalšej úrovne, znakom '.' (bodka). Tento reťazec tvorí menný priestor, ktorým na báze DNS (Domain Name Service) servera Držiteľ Domény identifikuje na Internete svoje služby a aktivity potom, ako je menný priestor zanesený do evidencie SK-NIC na základe uzatvorenej Zmluvy o Doméne (ďalej len "Registrácia"). Registrácia je predpokladom poskytovania Služby a nie jej obsahom. Doména je pre účely týchto Pravidiel Doménou druhej úrovne pod internetovou doménou SK, t.j. Doména druhej úrovne priradená pred dvojmiestny kód krajiny Slovenská republika, ktorý na základe normy ISO 3166 je "sk" a oddelená znakom '.' (bodka) a je určená na použitie Držiteľom Domény.
 • Držiteľ Domény je Užívateľ, ktorý s SK-NIC-om uzavrel Zmluvu o Doméne – systémy kvality s.r.o.
 • Identifikátor je verejný kód pridelený Budúcemu Užívateľovi, resp. Budúcemu Registrátorovi na znak Akceptácie Rámcovej zmluvy a Registrátorskej zmluvy, ktorí tieto kódy používajú v komunikácii s SK-NIC-om v zmysle týchto Pravidiel.
 • Portál ( „web stránka“) – je súbor utvorený v programovacom jazyku zverejnený na doméne, ktorý má grafickú a funkcionalnu časť a vytvára konkrétnu stránku, ktorú môže používateľ navštevovať v internetovom priestore.