,,Vo firme boli 3 zamestnanci. Každý, hocikto a nikto. Bolo treba urobiť ľahkú prácu a každý si myslel, že hocikto to spraví . Nakoniec to nikto nespravil, lebo hocikto mu o tom nič nepovedal a veď to mohol spraviť každý. Hocikto sa vyhovoril na každého, nikto nič nevedel a práca zostala ležať bokom.''

Politika BOZP

Vedenie spoločnosti eugold s.r.o., Bratislava vyhlasuje týmto svoju politiku manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom vyhlásená politika je základným dokumentom poukazujúcim na postoj vedenia celej spoločnosti a jej zamestnancov k manažérstvu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri poskytovaní služieb spoločnosťou. Spoločnosť sa zaväzuje:

  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) je nevyhnutnou súčasťou činností, ktoré vykonávajú zamestnanci.
  • Zavedením systému riadenia BOZP pri práci zabezpečí súlad so zákonmi, nariadeniami vlády, vyhláškami a ostatnými predpismi.
  • Dodržiavanie platných právnych predpisov a pravidiel týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  • Zabezpečenie BOZP je spoločnou zodpovednosťou zamestnávateľa a zamestnanca. Zamestnávateľ vyhlasuje, že všetci zamestnanci sú primerane vyškolení a preskúšaní v otázkach BOZP v závislosti od vykonávania ich funkcie.
  • Zamestnancom zabezpečí vylepšovanie pracovných podmienok v súlade s fyzickými a psychickými danosťami jednotlivcov.
  • Implementácia politiky BOZP bude zabezpečená pridelením zodpovednosti na každej riadiacej úrovni so zavedením kontrolnej činnosti stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých príslušníkov organizácie predchádzaním pracovných úrazov, ochorení, nemocí a nehôd.
  • Stanovenie cieľov zabezpečenia BOZP a ich pravidelné prehodnocovanie a v prípade potreby aktualizovanie. Zabezpečiť, aby prebiehali konzultácie so zamestnancami k tejto problematike.
  • Neustále zlepšovať zavedený systém BOZP a jeho výkonnosť .
  • Poskytovať primerané zdroje na efektívny chod systému BOZP a PO.
Riadenie BOZP je primárnou zodpovednosťou na všetkých stupňoch riadenia v celej našej spoločnosti. Spoločnosť bude pravidelne skúmať túto politiku s cieľom neustáleho sa zlepšovania v tejto oblasti. Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinný sa riadiť týmito deklarovanými princípmi. Politiku manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nadobúda platnosť 15.11.2011 jej zverejnením. Politiku manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je záväzná pre všetkých zamestnancov firmy.