,,Vo firme boli 3 zamestnanci. Každý, hocikto a nikto. Bolo treba urobiť ľahkú prácu a každý si myslel, že hocikto to spraví . Nakoniec to nikto nespravil, lebo hocikto mu o tom nič nepovedal a veď to mohol spraviť každý. Hocikto sa vyhovoril na každého, nikto nič nevedel a práca zostala ležať bokom.''

Enviromentálna politika

Vedenie spoločnosti eugold s.r.o., Bratislava vyhlasuje týmto svoju environmentálnu politiku, pričom vyhlásená politika je základným dokumentom poukazujúcim na postoj vedenia celej spoločnosti a jej zamestnancov k ochrane životného prostredia pri poskytovaní služieb spoločnosťou. Vedenie Systémy kvality, s.r.o. Bratislava uznáva starostlivosť o životné prostredie za neoddeliteľnú súčasť svojej každodennej činnosti. V zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti postupným vytváraním a plnením environmentálnych programov sa zaväzuje:

  • Plniť požiadavky všetkých platných zákonov, predpisov a nariadení a ochrane životného prostredia a iných požiadaviek chrániacich životné prostredie, dodržiavať príslušné environmentálne právne a iné predpisy
  • Preventívne predchádzať znečisťovaniu ovzdušia, vody, pôdy a nadmernému vytváraniu odpadov, pri zavádzaní nových technológií posudzovať možné vplyvy a riziká na životné prostredie.
  • Sústavne znižovať negatívne vplyvy procesu vykonávaných našou spoločnosťou na životné prostredie, zabezpečovať zlepšovanie environmentálneho stavu, prevenciu znečisťovania a zlepšovať pracovné prostredie zamestnancov. Dbať o minimalizáciu negatívnych dopadov vlastných činností, výrobkov a služieb na životné prostredie
  • Zvyšovať a prehlbovať povedomie o ochrane životného prostredia medzi zamestnancami
  • Vyžadovať od svojich obchodných partnerov aktívny prístup k ochrane životného prostredia
  • Komunikovať so širokou verejnosťou, zainteresovanými stranami a spolupracovať so štátnou správou
  • Pravidelným preskúmavaním zavedeného systému environmentálneho manažerstva zabezpečíme trvalé zlepšenie jeho efektívnosti