,,Vo firme boli 3 zamestnanci. Každý, hocikto a nikto. Bolo treba urobiť ľahkú prácu a každý si myslel, že hocikto to spraví . Nakoniec to nikto nespravil, lebo hocikto mu o tom nič nepovedal a veď to mohol spraviť každý. Hocikto sa vyhovoril na každého, nikto nič nevedel a práca zostala ležať bokom.''

Politika kvality

Naša spoločnosť má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva kvality podľa ISO 14001 a systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001 v oblasti „Poradenstvo a vzdelávanie v oblasti systémov riadenia, systémov kvality a ISO noriem (vrátané informatívneho testovania, merania, spracovanie analýz a kontrol, interných auditov), výkon personálno-organizačných auditov, organizovanie kurzov, školení a seminárov, prevádzkovanie internetových portálov a poskytovanie reklamného priestoru na internetových portálov, výkon expertíznej činnosti v odbore stavebníctva a vydávanie odborných publikácií“.


Spoločnosť má identifikované procesy potrebné pre integrovaný systém manažérstva kvality. Tieto sú rozdelené do troch skupín:

  • - na hlavné procesy (sú charakterizované tvorbou hodnôt, priamym prínosom pre zákazníka),
  • - pomocné procesy (vytvárajú nevyhnutné podmienky potrebné pre realizáciu hlavných procesov),
  • - manažérske procesy (sú riadiace procesy, respektíve procesy ovplyvňujúce väčšinu ostatných procesov),

Vybudovaný systém odráža náš základný cieľ – spokojnosť našich zákazníkov a zainteresovaných strán:

Procesy sú zobrazené v mape procesov: Vzťahy procesov sú určené:
  • • v mape procesov stanovením vlastníkov procesov. Vzťahy medzi vlastníkmi procesov sú určené v organizačnej schéme,
  • • v smerniciach (popis procesu) stanovením odkazov na súvisiace dokumenty a stanovením vstupov a výstupov pre každý v mape procesov identifikovaný proces.

Dokumentácia nášho integrovaného systému manažérstva kvality obsahuje:
  • • politiku kvality, environmentálnu politiku, politiku manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ciele ( vrátane krátkodobých a dlhodobých environmentálnych cieľov a cieľov v oblasti BOZP) a program ich dosiahnutia,
  • • príručku ISM s opisom predmetu ISM vrátane cieľov kvality,
  • • postupy a záznamy požadované normami STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005, STN OHSAS 18001: 2009 alebo našou spoločnosťou, zdokumentované v smerniciach,
  • • pracovné postupy a rozhodnutia
  • • záznamy ISM ( vrátane záznamov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie efektívneho plánovania, prevádzkovania a riadenia procesov súvisiacich s významnými environmentálnymi aspektmi, ako aj záznamy v zmysle čl. 4.5.4 STN OHSAS 18001: 2009 ).