,,Vo firme boli 3 zamestnanci. Každý, hocikto a nikto. Bolo treba urobiť ľahkú prácu a každý si myslel, že hocikto to spraví . Nakoniec to nikto nespravil, lebo hocikto mu o tom nič nepovedal a veď to mohol spraviť každý. Hocikto sa vyhovoril na každého, nikto nič nevedel a práca zostala ležať bokom.''

Základné princípy

Základné princípy systémov riadenia kvality a našej spoločnosti:

 1. Orientácia na zákazníka
 2. Vodcovstvo
 3. Zapojenie ľudí
 4. Procesný princíp
 5. Systémový prístup k manažérstvu
 6. Neustále zlepšovanie
 7. Orientácia na fakty pri rozhodovaní
 8. Vzájomná prospešnosť vzťahov s dodávateľmi

Orientácia na zákazníka
Budúcnosť systémy kvality s.r.o. je bytostne závislá na chovaní jednotlivých skupín zákazníkov a maximalizácie miery spokojnosti a loajality zákazníkov. Pre dosiahnutie maximálnej spokojnosti a loajality zákazníkov je potrebné:
 • systematické preskúmavanie požiadaviek zákazníkov
 • rýchle a efektívne uspokojovanie týchto požiadaviek
 • previazanosť cieľov kvality s potrebami a očakávaním zákazníkov
 • systematické meranie spokojnosti a loajality zákazníkov
 • rozvoj a riadenie vzťahov so zákazníkmi
 • rozvoj vzťahov i s ďalšími zainteresovanými stranami ( verejná správa, úrady a pod.)

Vodcovstvo
Manažéri našej spoločnosti musia viesť a vytvoriť také prostredie pre svojich pracovníkov, aby všetky skupiny zamestnancov podávali v práci maximálne výkony v záujme naplňovania vytýčených cieľov. Realizácia tohto princípu vyžaduje:
 • deklarovanie vízie, politiky, cieľov organizácie v súlade s požiadavkami zákazníkov a zainteresovaných strán
 • vytváraním pracovného prostredia vzájomnej dôvery medzi zamestnancami a manažmentom
 • poskytovaním príležitostí zamestnancom k vlastnej aktívnej a tvorivej práci, vrátane určenia zodpovednosti a právomoci
 • motiváciou našich zamestnancov k tímovej práci a k zlepšovaniu

Zapojenie ľudí
Ľudské zdroje sú najvýznamnejšie pre činnosť našej spoločnosti. Pre zapojenie ľudí naše vedenie musí:
 • vysvetľovať dôležitosť všetkých činností svojich zamestnancov pre dosahovanie výsledkov organizácie
 • viesť zamestnancov k otvorenej diskusií o ich nedostatkov a hľadať riešenia
 • trvale vzdelávať zamestnancov na všetkých úrovniach
 • odmeňovať zamestnancov za pracovné výkony
 • motivovať zamestnancov k lepším výkonom

Procesný princíp
Naša spoločnosť zavádza systémy riadenia na základe procesného systému. Vlastný systém riadenia kvality je takisto založený na tomto systéme. Činnosť využívajúcu zdroje, ktorá sa riadi tak, aby umožnila transformáciu vstupov na výstupy, možno chápať ako proces. Často výstup z jedného procesu predstavuje vstup do ďalšieho procesu. Aplikáciu systému procesov v rámci spoločnosti spolu s identifikáciou procesov a ich interakciou, ako aj ich manažérstvo, možno chápať ako procesný prístup .

Systémový prístup k manažérstvu Pod pojmom meranie výkonnosti procesov možno rozumieť aktivity, ktoré majú poskytovať objektívne a presné informácie o priebehu jednotlivých procesov tak, aby tieto procesy mohli byť vlastníkmi procesov priebežne, tzn. operatívne riadené za účelom plnenia všetkých požiadaviek na procesy kladených.

Neustále zlepšovanie
Neustále zlepšovanie výkonnosti je chápané v našej spoločnosti ako náš základný cieľ. Pre zabezpečenie tohto princípu:
 • sústavne rozvíjame prostredie k tvorivej práci zamestnancov
 • identifikujeme príležitosti na zlepšovanie
 • uvoľnujeme potrebné zdroje pre kontinuálne zlepšovanie a hodnotíme ich efektívnosť

Orientácia na fakty pri rozhodovaní
Objektívne rozhodovanie je možné iba na základe využitia vhodne analyzovaných dát a informácií. Pre úspešné zvládnutie princípu je potrebné:
 • zber dostatočne presných a spoľahlivých dát z jednotlivých procesov v našej spoločnosti
 • využitie vhodných štatistických metód zberu a analýzy
 • výcvik ľudí k využitiu štatistických metód
 • ochota manažérov analyzované dáta využívať pri rozhodovaní
 • pokiaľ možno sprístupnenie výsledkov analýzy dát zamestnancom

Vzájomná prospešnosť vzťahov s dodávateľmi
Každá organizácia je previazaná so svojimi dodávateľmi, preto je potrebné, aby medzi nimi bolo dosiahnuté obojstranné vyvážených a prospešných vzťahov. Kľúčovými aktivitami pre naplnenie tohto princípu je:
 • výber kľúčových, resp. strategicky významných dodávateľov
 • pravidelné hodnotenie dodávateľov
 • poskytovanie rôznych druhov pomoci
 • efektívna komunikácia a obojstranná dôvera
 • motivácia dodávateľov k zlepšovaniu a pod.